preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina

Login
ZLATNI STATUS

 

ARHIVA DOKUMENATA
DABAR

RED BUTTON

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao tijelo javnog sektora, OŠ Vladimira Vidrića, Kutina je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Školsko mrežno sjedište na adresi http://os-vvidrica-kt.skole.hr/ .

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežna lokacija http://os-vvidrica-kt.skole.hr/  je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), sukladno mogućnostima.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Na nekoliko se mjesta tablica koristi za postizanje efekta uokvirenja/isticanja teksta. Struktura naslova (H1, H2...) u nekim dijelovima nije konzistentna: takva je struktura preuzeta s temom vanjskog dobavljača i nije ju moguće mijenjati. Slike, složene slike kao i tablični prikazi ponegdje ne sadržavaju opis na hrvatskom jeziku (alt atribute).

Sadržaji mrežnih stranica koji su kvalificirani kao arhiva (sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.) nisu obuhvaćeni područjem primjene primjenjivog zakonodavstva te nisu niti usklađeni sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

PRIPREMA OVE IZJAVE I PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti. Metodu samoprocjene proveli su djelatnici OŠ Vladimira Vidrića, Kutina u Kutini.

Izjava je zadnji put preispitana u rujnu 2020.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama Javnog weba OŠ Vladimira Vidrića, Kutina (http://os-vvidrica-kt.skole.hr/) objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu skola@os-osvvidrica-kt.skole.hr
  • putem telefona +385 44 682326
  • putem telefaksa: +385 44 682325
  • i poštom na adresu: OŠ Vladimira Vidrića, Kutina, Školska 2, 44320 Kutina.

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

Škola je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica Javnog weba OŠ Vladimira Vidrića, Kutina (http://os-vvidrica-kt.skole.hr/) nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Škola nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

preskoči na navigaciju